ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Šis pranešimas paaiškina, kaip UAB „Galinta ir partneriai“ (toliau – „Bendrovė“ arba „mes“) tvarko savo partnerių (toliau – „Jūs“, „Jūsų“) darbuotojų, atstovų ir kitų asmenų (toliau bendrai – „duomenų subjektai“) asmens duomenis, kuriuos mes gauname iš Jūsų, derėdamiesi dėl sutarčių sudarymo, jas sudarydami, administruodami ir vykdydami.
 
Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.
 
Prašome pateikti šiame pranešime nurodytą informaciją visiems duomenų subjektams, kuriems ši informacija yra aktuali.

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Galinta ir partneriai“, juridinio asmens kodas 134958886, buveinės adresas: Veiverių g. 51C, LT-46336 Kaunas Lietuva, tel. Nr.: +370 37 308540, el. p.: galinta@galinta.lt

 

KOKIUS DUOMENIS MES TVARKOME?

Mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
 
Identifikavimo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, PVM mokėtojo kodas (jeigu esate PVM mokėtojas), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, veiklos liudijimo ar pažymėjimo kopija ir/ar jo duomenys, ūkininko pažymėjimo numeris, asmens tapatybės dokumento kopija ir/ar jo duomenys, banko sąskaitos rekvizitai;
 
Sutarties, sandorio sudarymo ir vykdymo duomenis, tokius kaip sutarties dalykas (pvz. turto, prekių ir/ar paslaugų duomenys) ir kitos sutarties sąlygos, sąskaitų-faktūrų duomenys, atsiskaitymų informacija, informacija apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą, sutarties pažeidimus ir kt.;
 
Kreditingumo (mokumo) duomenis, tokius kaip kreditų biurų (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“) nustatomas kredito reitingas ir kita kreditų biurų ataskaitose teikiama informacija – finansiniai įsipareigojimai, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, verslo sąsajos;
 
Duomenis apie su Jumis susijusius trečiuosius asmenis, pavyzdžiui, teisinius atstovus (pvz., veikiančius pagal įgaliojimą), Jūsų skolininkus, Jūsų sutuoktinius, šeimos narius (pvz. jeigu sutarties dalyką sudaro turtas, esantis bendrąja sutuoktinių nuosavybe).
 
SVARBU: mes nerenkame specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.
 

KOKIAIS TIKSLAIS IR TEISINIAIS PAGRINDAIS MES RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 
Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, tam, kad galėtume sudaryti bei vykdyti sutartį (-is) ir/ar sandorį (-ius) su Jumis ir įgyvendinti kitas su tuo susijusias teises, tesėtus interesus ir pareigas, įskaitant:
 
• nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti;
 
• vertinti Jūsų pateiktą komercinį pasiūlymą, sutarties ar sandorio sudarymo su Jumis tikslingumą;
 
• sudaryti ir pasirašyti sutartį, ją pakeisti ar nutraukti;
 
• vertinti Jūsų kreditingumą (mokumą), finansines rizikas bei valdyti įsiskolinimus;
 
• kontroliuoti kitų Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 
• vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus;
 
• imtis teisinių gynybos priemonių, jeigu atsiranda toks būtinumas;
 
• įgyvendinti taikomus teisinius reikalavimus, pvz. tvarkyti buhalterinę apskaitą, deklaruoti ir mokėti mokesčius, archyvuoti dokumentus teisės aktuose nustatytą laikotarpį.
 
Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas šiais teisiniais pagrindais:
 
• tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 
• tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 
• tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate Jūs, paprastai sutarties ar sandorio sudarymo metu ar iki jos sudarymo.
 
Mes galime gauti Jūsų asmens duomenis ir iš kitų šaltinių, kai to reikia sutarčiai sudaryti ir (ar) vykdyti arba dėl teisėto mūsų intereso:
 
• VĮ Registrų centro;
 
• Gyventojų registro;
 
• Kreditų biurų (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“);
 
• Jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojų;
 
• Draudimo įmonių, kai mes esame naudos gavėjas;
 
• Centrinės hipotekos įstaigos;
 
• savo ar Jūsų tiekėjų, partnerių, kurie mums padeda sudaryti ir /ar vykdyti sandorius bei palaikyti santykius su Jumis.

 

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis šiems duomenų gavėjams (jų kategorijoms) laikydamiesi teisės aktų reikalavimų:
 
• mokesčių administratoriams;
 
• mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 
• bankams, transporto organizacijoms ar kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, jei sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo, krovinio pervežimo ir (ar) kito tipo paslaugos suteikimo.
 
• notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos; 
• VĮ Registrų centrui, jeigu sutartis, su ja susiję juridiniai faktai ar kita informacija yra registruotini viešuosiuose registruose;
 
• antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 
• teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 
• kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 
• duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, reklamos, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančioms ir paslaugas teikiančioms įmonėms.

KUR MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Be Jūsų sutikimo, asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

• Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

• Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus;

• Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas,

• Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Be Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti, jei toks perdavimas būtinas įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, arba kitais BDAR numatytais atvejais.

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite šias teises:

• prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

• reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

• reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

• reikalauti ištrinti asmens duomenis;

• atšaukti savo sutikimą, jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;

• prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;

• nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai mes turime įtikinamų teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).

 

KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – „Prašymas“) Jūs galite pateikti mums el. paštu: galinta@galinta.lt

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

 
Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Bendrovės svetainėje naudojame šiuos slapukus:
 

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Naudojimo tikslas
_ga 2 metai Slapukas, naudojamas nustatant puslapio ar jo dalių populiarumą, įvertinti lankytojų srautą ir elgseną bei geriau suprasti tinklapio naudojimo tendencijas.
_gid 24 valandos Slapukas, naudojamas nustatant puslapio ar jo dalių populiarumą, įvertinti lankytojų srautą ir elgseną bei geriau suprasti tinklapio naudojimo tendencijas.
_hjIncludedInSample Sesija Sesijos slapukas nustatantis, ar tinklapio vartotojas įtrauktas į statistinę informaciją generuojantį vartotojų ėminį.
Comment_author_url 1 metai Slapukas, išsaugantis vartotojo URL (tik tais atvejais, jei vartotojas tinklapyje palieka savo komentarus), kad automatiškai jį priskirtų kitam vartotojo komentarui.
Comment_author_email_url 1 metai Slapukas, išsaugantis vartotojo e pašto adresą ( tik tais atvejais, jei vartotojas tinklapyje palieka savo komentarus), kad automatiškai jį priskirtų kitam vartotojo komentarui.
qtrans_admin_language 1 metai Slapukas, išsaugantis administratoriaus kalbos nustatymus.
qtrans_edit_language Sesija Slapukas, išsaugantis vartotojo pasirinktos kalbos nustatymus sesijos metu.
WordPress_test_cookie Sesija Slapukas, nustatantis naršyklės slapukų būseną.
WordPress_logged_in_url Sesija Slapukas, atpažįstantis web puslapio administratorių.
Wp-settings-2, Wp-settings-time-2 1 metai Slapukas, išsaugantis,administratoriaus nustatymus
wordpress_sec_url Sesija Slapukas, išsaugantis priėjimą prie WordPress.

 

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

 

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.

Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Daugiau informacijos : www.allaboutcookies.org

 

Mūsų kontaktai

UAB „Galinta ir partneriai“, juridinio asmens kodas 134958886, buveinės adresas: Veiverių g. 51C, LT-46336 Kaunas Lietuva, tel. Nr.: +370 37 308540, el. p.: galinta@galinta.lt